Zapisz się do newslettera!

Regulamin i polityka prywatności plików cookies

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ORKISZOWEPOLA.PL

 

EGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ORKISZOWEPOLA.PL

 Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sklep.orkiszowepola.pl

 Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający– ORKISZOWE POLA Sp. z o.o. adres: ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000960728, NIP: 7812033513, REGON 521493226, tel. kontaktowy: +48 500 834 934, (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), codziennie w Dni robocze od pon. do pt. w godzinach 10:00 – 19:00, w soboty w godzinach 10:00 – 15:00; e-mail: ekosklep@orkiszowepola.pl
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w j.polskim pod adresem URL: pl;
 3. Zamawiający– pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także Konsumenta i Konsumenta-Przedsiębiorcę), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;
 5. Towar lub Towary – produkty ekologiczne i naturalne (m.in. żywność, przyprawy, suplementy diety), środki czystości, kosmetyki, literatura żywieniowa oraz inne produkty ekologiczne i naturalne oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
 6. Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
 7. Cena- cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego oraz innych opłat dodatkowych (np. opakowanie ekologiczne), do poniesienia których jest zobowiązany Zamawiający, o ile wyraził zgodę na ich poniesienie;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Miejsce odbioru – sklep stacjonarny Sprzedającego zlokalizowany w Galerii Podolany Strzeszyńska 63, 60-470 Poznań, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;
 11. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
 12. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.; 
 13. Login –adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 15. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);
 16. Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 17. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360. z późn. zm.);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344. z późn. zm.);
 19. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.);
 20. Kodeks dobrych praktyk -zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 21. Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną .

 

 1. Liczba oferowanych Towarów objętych ewentualną promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

 

 1. Wszelkie Towary wskazane w Sklepie internetowym jako ekologiczne posiadają odpowiedni certyfikat. Certyfikaty udostępniane są Użytkownikom każdorazowo na ich wyraźnie życzenie.

 

 1. Informacje podane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.   

 

 1. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony plprzez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także wykorzystywania Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego. 

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem: 
  komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;            
  b.dostęp do Internetu;       
  c. przeglądarka internetowa, np. Firefox 2 i nowsze wersje, Internet Explorer 6 i nowsze wersje, Opera 9.27 i nowsze wersje, Safari 3.12 i nowsze wersje, Google Chrome lub inna; 

d.włączona obsługa języka Javascript,

e.zainstalowana wtyczka Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash,

f.zaakceptowanie niezbędnych plików typu Cookies,

g.aktywne konto e-mail.

 

 1. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

 1. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.  

 

 

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi przypomnienia Hasła do Konta Zamawiającego, usługi newslettera oraz usługi „Recenzja produktu”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

 

 1. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługa przypomnienia Hasła do Konta Zamawiającego polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta Zamawiającego przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta Zamawiającego adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi utworzenie nowego hasła do Konta Zamawiającego.

 

 

 1. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia, bądź też wpisze adres e-mail na stronie Sklepu internetowego w udostępnione w tym celu miejsce, zaakceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności oraz kliknie przycisk oznaczony symbolem „Zapisz mnie na newsletter”. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie link znajdujący się w przesłanej wiadomości. Z chwilą potwierdzenia subskrypcji newslettera zostaje zawarta z Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Usługa „Recenzja produktu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru. Dodanie opinii o Towarze następuje poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Towaru, w którym to formularzu Użytkownik wpisuje treść komentarza dot. Towaru, podpis jaki ma być pod tym komentarzem oraz dokonuje także oceny Towaru w pięciogwiazdkowej skali, zaznaczając stosowną ilość gwiazdek na Stronie Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi. Sprzedający nie dokonuje weryfikacji pochodzenia opinii od klienta Sklepu internetowego.

 

 1. Przesyłając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania i wprowadzania tych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.

 

 1. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także udostępnianie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

 

 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 1. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
   cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,        
  działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,           
  Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,           
  d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego, 
  e.  Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f.  Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

 

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: ekosklep@orkiszowepola.pllub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego, jeśli mają Konto Zamawiającego, oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

 

 1. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, ale jeśli reklamacja zostanie złożona przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę – termin na jej rozpatrzenie wynosi 14 od złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail, opcjonalnie nazwy i adresu firmy), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego i potwierdzeniem pełnoletniości Zamawiającego.

 

 1. Dokonując Zamówienia, Zamawiający, może, ale nie musi, dokonać rejestracji w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek przy następnych Zamówieniach w Sklepie internetowym, posiadanie Konta Zamawiającego pozwala na przyspieszenie procesu składania Zamówienia, bowiem Zamawiający nie musi już podawać swoich danych osobowych, są one automatyczni pobierane z jego Konta Zamawiającego po zalogowaniu się na nie. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Po prawidłowej rejestracji Konta Zamawiającego Użytkownik, na wskazany w procesie rejestracji e-mail, otrzymuje potwierdzenie dokonania rejestracji w Sklepie internetowym swojego Konta Zamawiającego.

 

 1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

 

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.

 

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie w ikonę „Twój koszyk”,c. dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, wpisanie ewentualnych uwag dot. Zamówienia oraz zalogowanie się do Konta Zamawiającego (jeśli Użytkownik posiada Konto Zamawiającego), lub też utworzenie Konta Zamawiającego poprzez wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, NIP, nr telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu dostawy Towarów, o ile jest on inny niż adres zamieszkania oraz wprowadzenie Loginu i ustalenie Hasła, lub też podanie danych osobowych dot. realizacji Zmówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego, a także oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu, potwierdzeniem pełnoletniości oraz prawem do odstąpienia od umowy poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, a następnie kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, na tym etapie Zamawiający może dodatkowo zapisać się na otrzymywania newslettera.

 

 1. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

 

 1. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.

 

 1. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, jednak nie dłużej niż przez okres odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY:

 

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:   
  gotówka– jedynie przy odbiorze Zamówienia na terenie Poznania i okolic, szczegółowy wykaz miejsc dostawy, gdzie możliwa jest płatność gotówką przy odbiorze zawiera ust. 5. poniżej.     
  b.przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym lub poprzez system elektronicznych płatności Paynow, także przy użyciu karty kredytowej (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), jak i za pomocą kodu BLIK.

 

 1. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący Zamówienia Towarów poprzez stronę Sklepu internetowego wybiera jako formę płatności płatność poprzez Paynow i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się tam, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu/wpisaniu kodu BLIK, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego. System płatności Paynow obsługuje spółka mElements S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejerstru Sądowego pod nr KRS 0000590484, NIP: 5223047892, kapitał zakładowy w kwocie 14.500.000 zł w całości opłacony, we współpracy z mBankS.A. z siedzibą w Więcej informacji nt. Paynow, regulamin świadczenia usług, polityka prywatności dostępne są pod adresem: https://paynow.pl Dane osobowe Zamawiajacego przekazywane są spółce mElements S.A., która jest ich administratorem danych osobowych

 

 1. W przypadku wyboru przedpłaty tradycyjnym przelewem jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta Sprzedającego:MBank 33 1140 2004 0000 3502 8230 9488. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

 

 1. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, w razie odbioru z Miejsca odbioru – 7 dni od ustalenia terminu odbioru. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim lub nieodebrania Zamówienia z Miejscu odbioru, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności lub odbioru Zamówienia zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Szczegółowy opis sposobów dostawy i form płatności dostępnych w Sklepie internetowym zawarty jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ, oraz wskazany jest poniższej tabeli:

 

Sposób dostawy

Wartość zamówienia

Koszt dostawy

Zwolnienie z kosztów dostawy

Forma płatności

 

 

Odbiór osobisty ze sklepu na ul. Strzeszyńska 76 Poznań

Od 1 zł

0

Nie dotyczy

Płatność Paynow lub gotówka przy odbiorze towaru

 

 

 

Wysyłka kurierska

Od 1 zł

16 zł. przy paczce do 30 kg

250 zł. przy paczce do 30 kg.

Płatność Paynow lub wpłata na konto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiory osobiste odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Złożenie zamówienia

Odbiór

Od poniedziałku do piątku do 9.00

Tego samego dnia od 16.00

Od poniedziałku do czwartku po 9.00

Następnego dnia od 16.00

W piątek po 9.00

Poniedziałek od 16.00

 

Uwaga!

Produktów świeżych wymagających transportu w niskiej temperaturze nie nadajemy paczką kurierską. 
Paczki zawierające warzywa lub owoce nadajemy od poniedziałku do czwartku.

 

 1. Koszty dostawy podawane są także każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia i ewentualnymi kosztami dodatkowymi, na poniesienie których Zamawiający wyraził zgodę) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

 

 1. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji Zamówienia zawierającego produkty świeże, nie odebranego w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia.

 

ROZDZIAŁ VI -  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

 

 1. Zamawiający jest na bieżąco informowany drogą mailową o statusie swojego Zamówienia.

 

 1. Zamówione Towary dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w terminie 4 Dni roboczych, maksymalnie w ciągu 30 dni, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po ustaleniu terminu odbioru z Miejsca odbioru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. poniżej.  Sprzedający informuje, że stara się realizować Zamówienia możliwie jak najszybciej.

 

 1. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia - w przypadku płatności przelewem, lub też z momentem uzyskania przez Sprzedającego informacji o dokonaniu płatności poprzez system przelewy24.pl, bądź też z momentem ustalenia terminu odbioru Zamówienia z Miejsca odbioru - w przypadku wyboru takiej formy dostawy Zamówienia.

 

 1. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefonicznie. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z całkowitej lub częściowej realizacji zamówienia, Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy wpłaconych przez Kupującego w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

a.formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b.Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

           

 1. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiającego kosztami dodatkowymi.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub rachunek, w zależności od tego co wybierze Zamawiający. Dokument sprzedaży wystawiany jest po zgromadzeniu wszystkich Towarów z Zamówienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

 

ROZDZIAŁ VII -  PRAWO  DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:      

 

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Orkiszowe Pola, 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 76, e-mail: ekosklep@orkiszowepola.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

 1. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy:w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: ORKISZOWE POLA Sp. z o.o. adres: ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

 

 1. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 

 1. Zgodnie z postanowienia art. 38. pkt. 5 oraz pkt. 6. Ustawy konsumenckiej Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. ;
  4. .

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym rozdziale przysługują także Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:

 

 1. W przypadku Zamówień dokonanych od dnia 31.12.2022 roku Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

 1. W przypadku Towarów zakupionych po dniu 01.01.2023 roku, Sprzedający ponosi względem Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców odpowiedzialność za niezgodność Towarów z Umową sprzedaży na zasadach wskazanych w przepisach Ustawy konsumenckiej – Rozdział 5A. OrganizatorSprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

 

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru/niezgodności Towarów z Umową sprzedaży, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: ekosklep@orkiszowepola.pllub też pisemnie na adres Sprzedającego: ORKISZOWE POLA Sp. z o.o. adres: ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań, bądź też składając reklamację na adres producenta Towaru wskazany w/ na opakowaniu Towaru lub w instrukcji załączonej do Towaru, o ile takowa została dołączona do Towaru. Gwarancji na Towary udziela ich producent. W  celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Towary w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, a jedynie przekazuje oświadczenia gwarancyjne producentów Towarów.

 

 1. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny Towaru, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Towaru/istotnej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży). Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu fiskalnego lub rachunku, czy faktury).

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

 1. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, gov.plSzczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne sprawy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 6. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:

 

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się ze Sprzedającym mailowo lub telefonicznie, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe.

                               

 1. W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego i/lub kontaktu ze Sprzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem – przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży – przez okres odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi, i/lub rejestracji Konta Zamawiającego – do czasu usunięcia Konta Zamawiającego, i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

 

Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego , Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów i Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 1. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

 

 1. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Poznań., dnia 26.08.2023 roku. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.09.2023 roku.

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta/dane firmy Konsumenta-Przedsiębiorcy

…………………………………………….

adres zamieszkania/dane siedziby Konsumenta-Przedsiębiorcy

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu fiskalnego/rachunku

 

Orkiszowe Pola Sp. z o.o.,

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 76,

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.sklep.orkiszowepola.pl”

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Umowa sprzedaży została zawarta z Orkiszowe Pola Sp. z o.o.,  w dniu ……………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.[i]

 

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….  ……………………………..

Data i podpis odstępującego od umowy sprzedaży (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej) 

 

[i]NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

   Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

  1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w sklepie Internetowym https://sklep.orkiszowepola.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”), korzystajacych z zajęć, warsztatów i szkoleń zamawianych poprzez https://szkola.orkiszowepola.pl (zwanej dalej „Szkołą”), a także Użytkowników korzystających ze strony https://orkiszowepola.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników i Zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego lub Szkołu , chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.
  2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających w Sklepie internetowym i Szkole oraz Użytkowników Strony internetowej jest spółka pod firmą ORKISZOWE POLA Sp. z o.o. adres: ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000960728, NIP: 7812033513, REGON 521493226 (zwana dalej „Administratorem”) .
  3. Użytkownik korzystające ze Sklepu internetowego, Szkoły czy Strony interentowej, i/lub dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym lub Szkole, i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera czy korzystając z innych usług świadczonych drogą elektroncizną w Sklepie internetowym czy Szkole, i/lub kontaktując się z Administratorem mailowo lub telefonicznie, przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas odwiedzania Sklepu internetowego, Szkoły czy Strony internetowej).
  4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
   1. złożenie Zamówienia w Szkole lub Sklepie internetowym bez rejestracji Konta Zamawiającego – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy sprzedaży. Dane przekazane podczas składania Zamówienia wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem Umowy sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od Umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
   2. rejestracja Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, Szkole – Użytkownik w celu nie podawania przy kolejnych Zamówieniach danych osobowych może dokonać rejestracji Konta Zamawiającego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta Zamawiającego. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta Zamawiającego i wykonania zawieranych przez Zamawiającego Umów sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora przez czas prowadzenia Konta Zamawiającego, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta Zamawiającego nie prowadzi jednak do natychmiastowego usunięcia danych z bazy. Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta Zamawiającego, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
   3. kontakt Użytkownika z Administratorem - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy telefonicznie, bądź za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym, Szkole, czy na Stronie internetowej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika;
   4. korzystanie z usługi przypomnienia Hasła do Konta Zamawiającego - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora. Dane przekazane przez Użytkownika wykorzystywane są w celu przypomnienia drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego Hasła do Konta Zamawiającego, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Po wykonaniu umowy, Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
   5. korzystanie z usługi „Recenzja produktu” w Sklepie internetowym – Użytkownik wysyłając do akceptacji Administratora opinię o Towarze podaje swoje imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora. Dane przekazane przez Użytkownika wykorzystywane są w celu zamieszczenia na Stronie Towaru w Sklepie internetowym subiektywnej wyrażonej przez Użytkownika opinii o Towarze, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, przez okres zamieszczenia opinii na Stronie Towaru. Po wykonaniu umowy, Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
   6. wysyłka newslettera przez Administratora drogą mailową - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania przez Administratora do Użytkownika drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w Sklepie internetowym, Szkole, czy na Stronie internetowej adres email informacji handlowych, marketingowych, reklamowych. Dane przekazane podczas korzystania z danej usługi wykorzystywane są w celu wysyłki newslettera, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, czyli zgoda Użytkownika. Dane będą przetwarzane będą przez Administratora do czasu cofniecia zgody przez Użytkownika. Rezygnacja z otrzymywania newsettera nie prowadzi jednak do natychmiastowego usunięcia danych z bazy. Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wysyłką newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na wysyłkę, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
   7. analiza i statystyka danych Strony internetowej, Szkoły i Sklepu internetowego – dane osobowe Użytkownika zgromadzone w logach systemowych Strony internetowej, Szkoły i Sklepu internetowego internetowej wykorzystywane są przez Administratora w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkowników Strony internetowej, Szkoły i Sklepu internetowego, aby poprawić ich funkcjonalności i obsługę techniczno-administracyjną tych stron, co stanowi uzasadniony interes Administratora, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6. ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.

  .

  .

  1. Administrator informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Dane Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO.
  3.  
  4. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, innym niż wskazane w regu,aminie Sklepu interetowego, Szkołu czy na Stronie internetowej, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
  5. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego, Szkoły i Strony internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
  6. Strona internetowa, Szkoła i Sklep internetowy mogą wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Stronę internetową, stronę Szkoły czy Sklepu internetowego na urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
  7. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Administratora wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu internetowego, Szkoły i Strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie Sklepu internetowego i Szkoły mogą służyć następującym celom:
  8. a) zapewnienia prawidłowego działania strony Sklepu internetowego i Szkoły. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;
  9. b) poprawy wydajności i optymalizacji działania strony Sklepu internetowego i Szkoły. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;
  10. c) poprawy funkcjonalności strony Sklepu internetowego i Szkoły. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;
  11. d) targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości strony Sklepu internetowego i Szkoły do potrzeb Użytkownika.
  12. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na stronie Sklepu internetowego, Szkoły i Stronie interbnetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.
  13. Pliki „cookies“ używane na stronie Sklepu internetowego, Szkoły i Strony internetowejsą bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego, Szkoły, czy Strony internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” albo brak zgody na niezbędne pliki „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym, Szkole czy Stronie internetowej.
  14. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa, zmiana zasad zamawiania w Sklepie internetowym czy Szkole). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, Szkoły, Stronie internetowej a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
  15. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego i wiąże się dla Administratora z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika.
  16. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.
  17. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego, Szkoły, czy Strony internetowej W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w Sklepie internetowym, Szkole i na Stronie internetowej.  Poznań, dnia 26.08.2023 roku, obowiązuje od dnia 09.09.2023 roku